Menu

Stoppen met roken voor huisartsen

Bron: Myriam Bijstra

Artsen hebben een belangrijke taak in het bespreekbaar maken van rookgedrag, het informeren van patiënten over de gezondheidsrisico’s van roken en meeroken, het geven van een helder stopadvies en het bieden van verdere rookstopondersteuning/begeleiding in de eigen praktijk en/of het doorverwijzen naar andere mogelijkheden van bewezen effectieve ondersteuning.

Deze basistraining Stoppen met roken is speciaal gericht op huisartsen. De scholing van één dagdeel is voldoende voor het goed kunnen uitoefenen van de taken van de arts in de ondersteuning van Stoppen-met-rokentrajecten en de afstemming van de samenwerking daarbij met de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken accepteert deze verkorte training niet als opleiding voor intensieve rookstopbegeleiding. Wanneer een huisarts voor zichzelf een intensievere rol ziet in de begeleiding bij stoppen met roken wordt geadviseerd om de Basistraining Stoppen met Roken te volgen (van twee dagdelen). Inschrijving in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is dan mogelijk. 

Inhoud scholing

In de scholing leren huisartsen hoe zij het rookgedrag van patiënten bespreekbaar kunnen maken, hoe zij de rookstopadvisering en verdere stopondersteuning van patiënten optimaal vorm kunnen geven en hoe hierin samengewerkt kan worden met de praktijkondersteuner/verpleegkundige of andere ondersteuners. De deelnemer maakt kennis met de uitgangspunten van STIMEDIC en leert werken met de eerste stappen van het STIMEDIC protocol, gebaseerd op Motiverende Gespreksvoering.

Hij/zij verwerft kennis over (mee)roken en de fysieke gevolgen ervan, (de behandeling van) tabaksverslaving, hulpmiddelen bij stoppen, waaronder farmacologische, de verwijsmogelijkheden voor verdere begeleiding bij stoppen met roken en volhouden. De deelnemer verwerft inzicht in het stopproces, de verschillende motivatiestadia bij gedragsverandering en welke interventies/ benaderingswijzen hierbij aansluiten.

Resultaten na afloop van de scholing

De deelnemer:

  • kent de schadelijke stoffen in tabak(srook), de verschillende gebruiksvormen van tabak/nicotine en de fysieke effecten daarvan;
  • kent de gezondheidsrisico’s/gevolgen van (mee)roken;
  • heeft inzicht in tabaksverslaving en ontwenningsverschijnselen na stoppen met roken;
  • kent de medische richtlijnen/standaarden m.b.t. de behandeling van tabaksverslaving, de toepassingsmogelijkheden van farmacologische ondersteuning (ook voor specifieke doelgroepen, zoals bijv. zwangeren) bij stoppen met roken en kan de patiënt hierover adviseren;
  • is op de hoogte van overige hulpmiddelen/-methoden die kunnen worden ingezet bij stoppen met roken;
  • heeft inzicht in de eigen attitude t.a.v. (stoppen met) roken en de invloed daarvan op de gespreksvoering met rokende patiënten;
  • heeft inzicht in de fasen van gedragsverandering en de daarbij behorende motivatiestadia van patiënten in relatie met stoppen met roken en welke professionele benaderingswijzen/ interventies hierbij aansluiten;
  • kent de stappen en protocollen van STIMEDIC voor intensieve en/of minimale begeleiding en kan deze, afgestemd op zijn/haar functie, taak en mogelijkheden, in eigen praktijk toepassen;
  • kan m.b.t. de STIMEDIC interventies afstemmen met andere behandelaars/ ondersteuners;
  • kent de verwijzingsmogelijkheden naar andere vormen van effectief bewezen gedragsmatige ondersteuning van patiënten bij stoppen met roken.

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 3 punten bij het ABAN (KNMG).